Trang chủ / Tổ Sử-Địa-GDCD-GDQP-AN / KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD-GDQP-AN NĂM HỌC 2020-2021

Ngày đăng tin: 21-10-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD-GDQP-AN NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD-GDQP-AN NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

TỔ: SỬ-ĐỊA-GDCD-QP

     Số:  01 /KH-TSĐG

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

Thạnh Trị, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD-GDQP-AN

NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ Công văn số 2050/SGDĐT ngày 22/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học của Hiệu trưởng trường THPT Thạnh Tân;

Căn cứ vào quy định nhiệm vụ tổ chuyên môn trong điều lệ trường trung học;

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường THPT Thạnh Tân và tình hình đội ngũ của tổ chuyên môn;

Tổ SỬ- ĐỊA- GDCD-QP xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học:

1.1. Về  tổ chức

-  Tổng số giáo viên của tổ CM : 07 ( 01 nam).

- Đảng viên: 06 (01 nam)

- Trình độ đại học: 100%

- Tất cả giáo viên có thâm niên trong ngành trên 10 năm, lực lượng giáo viên nòng cốt đảm bảo tính kế thừa

-  Toàn trường có 13 lớp  (Khối 12 có  04 lớp; khối 11 có 04 lớp; khối 10 có 05 lớp)

1.2. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy:

- Cơ sở vật chất nhà trường khá đầy đủ và khang trang, cơ bản đáp ứng được việc dạy và học.

- Có 1 phòng máy chiếu, 2 phòng máy vi tính, phòng bộ môn, phòng thiết bị, phòng nghe nhìn, phòng máy chiếu (được trang bị khá đầy đủ, khang trang)             

2.Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo của BCH Đảng Ủy, Hiệu Trưởng và BGH luôn tạo điều kiện và đóng góp tích cực cho hoạt động chuyên môn. Từ đó hoạt động của tổ gặp nhiều thuận lợi .

- BCH công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống CBCNVC

- Cơ sở vật chất nhà trường khá đầy đủ và khang trang, cơ bản đáp ứng được việc dạy và học.

- Đội ngũ GV trong tổ luôn có tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đa số còn trẻ, đạt chuẩn, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm cao,  luôn có ý thức rèn luyện về phẩm chất đạo đức, ý thức tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

-Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết cao, hoà nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn, mỗi giáo viên luôn thể hiện lòng yêu thương tôn trọng và giúp đỡ học sinh nhất là học sinh thuộc gia đình nghèo học sinh con em người dân tộc.

- Đa số học sinh  của trường có ý thức và thái độ học tập đúng đắn.

3. Khó khăn

- Cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cho dạy và học theo tinh thần đổi mới. Thiết bị dạy học còn thiếu nhiều như: bản đồ, tranh ảnh …ở cả 03 bộ môn

- Tài liệu dành cho hoạt động chuyên môn chưa nhiều đặc biệt là tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi và  ôn thi TNTHPT.

- Đội ngũ GV còn thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động khác .

- Phần lớn học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo nên điều kiện học tập thiếu thốn, khó khăn, chất lượng đầu vào của học sinh tương đối yếu so với trường bạn trên cùng địa bàn.         

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 1. Tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục trung học;

 2. Thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục trung học;

3. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khoẻ cho học sinh;

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới (Chương trình GDPT 2018);

5. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả giáo dục .

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN

        Tiếp tục thực hiện Chủ đề năm học:

“Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo”

 1.  Nhiệm vụ 1: Giáo dục tư tưởng đạo đức, phẩm chất cho GV và HS

  1.1. Mục tiêu: tuyên truyền cho GV và HS học tập, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản quy định của nhà nước, của Ngành một cách kịp thời, đầy đủ.

 1.2. Nội dung: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Đảng, nhà nước và của ngành giáo dục, đặc biệt là cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

 1.3. Các chỉ tiêu

  - Giáo viên

  + 100% GV được học và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Ngành.

  + 100% GV tham gia đầy đủ các ngày sinh hoạt chủ điểm trong năm học.

  + 100% giáo viên có phẩm chất tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  + Không có giáo viên vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, đạo đức nhà giáo.

 - Học sinh

  + Hạnh kiểm Khá và Tốt > 90%  (Tốt > 80%);  Hạnh kiểm TB < 1 %.

  + 100% học sinh thực hiện việc ký cam kết Không vi phạm pháp luật, không vi pháp nề nếp nhà trường.

   + 100% HS tham gia đầy đủ các ngày sinh hoạt chủ điểm trong năm học.

 1.4. Các biện pháp:

 - Đối với GV:

  + Quản lý chặt chẽ việc tham gia các buổi học tập chính trị, sinh hoạt tập thể, hội họp của các tổ chức trong nhà trường. Đưa nội dung này vào trong  tiêu chí đánh giá thi đua cuối kỳ, cuối năm

  + Phát huy vai trò quản lý của Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng trong mọi hoạt động, phối hợp với Công đoàn  đẩy mạnh việc thực hiện “Dân chủ hóa” , “Công khai hóa”, tổ chức tốt các ngày lễ kỷ niệm truyền thống trong năm, tổ chức có hiệu quả  các hoạt động tình nghĩa, thông qua đó xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ cơ quan.

  + Đổi mới công tác thi đua từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, bình xét thi đua và tổng kết khen thưởng sau các đợt thi đua, cuối kỳ, cuối năm 

  + Tập trung đầu tư đội ngũ GVCN lớp, sinh hoạt định kỳ 03 tháng 01 lần theo kế hoạch của Thủ trưởng

 - Đối với học sinh

  +Tăng cường và đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong đoàn viên  thanh niên, học sinh. Xây dựng các quy ước và tiêu chí văn hóa học đường để các tập thể lớp, cá nhân thi đua thực hiện có hiệu quả

   +Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động NGLL - ngoại khóa và lồng ghép trong các môn học.

   + Tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động thi đua và kỷ niệm  có ý nghĩa  những ngày lễ lớn trong năm học: 2/9, 20/11, 22/12, 3/2, 26/3, 19/5, 30/4, 1/5, …

   + Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỷ cương học đường, đặc biệt chú trọng công tác giáo  tư cách đạo đức, tác phong sinh hoạt, hành vi ứng xử trong học sinh. Tuyên truyền và đẩy mạnh việc phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, HIV-AIDS xâm nhập vào học đường.

   + Đẩy mạnh phong trào văn hóa- văn nghệ , TDTT trong nhà trường và tham gia các hoạt động giao lưu, hội thi, hội diễn do Sở GD&ĐT tổ chức

  +Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Hai không” để  giáo dục HS động cơ thái độ học tập đúng đắn nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia 2020 .

  + Nâng cao vai trò trách nhiệm của GVCN trong công việc quản lý lớp, đổi mới các hình thức sinh hoạt lớp, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm - giáo viên bộ môn - Đoàn trường với cha mẹ học sinh để công tác giáo dục HS có hiệu quả hơn.

  + Tập trung xây dựng mô hình lớp tự quản, xây dựng Chi đoàn lớp vững mạnh

  + Phối hợp với Công an huyện để tuyên truyền giáo dục pháp luật (đặc biệt luật giao thông) và phòng ngừa các tệ nạn xã hội có nguy cơ xâm nhập vào học đường

  + Thi đua có hiệu quả giữa các lớp, tăng cường việc nêu gương người tốt việc tốt, gương HS nghèo vượt khó trong các buổi sinh hoạt tập thể .

   + Lồng ghép và  tích hợp các nội dung “ Tiết kiệm điện”, “ Vệ sinh môi trường”, “phòng chống tham nhũng”, … vào các tiết dạy. Thông qua các hoạt động  giáo dục ngoài giờ lên lớp, Hướng nghiệp, Tư vấn nghề v.v  để giáo dục cho học sinh giá trị sống và kỹ năng sống, hình thành cho HS thói quen làm việc theo nhóm, kỹ năng ứng xử văn hóa, loại bỏ bạo lực và các tệ nạn xã hội trong học đường.

  + Cho HS ký cam kết “Không vi phạm pháp luật, không sử dụng chất kích thích và không vi phạm luật giao thông”.

  +Tiếp tục tham gia tốt các hoạt động: Đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện, tình nghĩa, thông qua các hoạt động này để giáo dục cho các em  truyền thống yêu nước, ý thức dân tộc và trách nhiệm đối với quê hương đất nước

2. Nhiệm vụ 2: Thực hiện Chương trình GDPT

 2.1. Mục tiêu: Thực hiện đúng và đủ  phân phối chương trình dạy học 35 tuần.

 2.2. Nội dung:         

- Thực hiện nghiêm túc chỉ thị của UBND Tỉnh về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 .

 -  Hướng dẫn và chỉ đạo các nhóm chuyên môn lựa chọn xây dựng các chủ đề dạy học và các chủ đề tích hợp theo hướng phát huy  phẩm chất, năng lực của học sinh, nhóm chuyên môn và giáo viên bộ môn chủ động đăng ký, bố trí dạy bù để đảm bảo tiến độ chương trình vào cuối kỳ, cuối năm không để tình trạng dạy dồn ép vào giai đoạn cuối

 - Thực hiện giảng dạy tích hợp liên môn: Giáo dục công dân thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng, giáo dục an toàn giao thông; giáo viên bộ môn Lịch sử - Địa lí tích hợp việc tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo viên bộ môn Sinh học – CN tích hợp bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ...

 - Tăng cường quản lí hoạt động chuyên môn của tổ chuyên môn trên mạng Internet qua địa chỉ “truonghocketnoi” theo công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn 2575/SGDĐT-GDTrH ngày 29/10/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Hàng tháng Tổ trưởng chuyên môn cập nhật chuyên đề sinh hoạt của tổ chuyên môn lên “truonghocketnoi” để giáo viên cùng tham gia thảo luận chuyên đề. Đẩy mạnh dạy học trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường trong điều kiện vừa giảng dạy vừa kết hợp phòng chống dịch bệnh

 - Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, tư vấn cho học sinh chọn ngành nghề phù hợp với khả năng của cá nhân sau khi tốt nghiệp THPT.

 2.3. Các chỉ tiêu:

- 100%  giáo viên thực hiện đúng và đủ  phân phối chương trình dạy học 35 tuần                - 100% giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi đưa vào thực hiện.

- 100% giáo viên thực hiện đúng kiểm tra giữa kì theo kế hoạch kiểm tra chung của tổ chuyên môn.

 2.4. Các biện pháp:    

(chi tiết xem trong file đính kèm)

http://thptthanhtan.edu.vn/public/filemanager/uploads/FileDinhKem/KH-hoat-dong-CM-To-Su-dia-gdcd-gdqp-an-2020-2021.doc

Nguyễn Thị Hồng Thi

Tin liên quan

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD-GDQP-AN NĂM HỌC 2020-2021 21-10-2020
TIN TỨC - THÔNG BÁO
TIN ĐỌC NHIỀU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 155
Trong tuần: 3108
Trong tháng: 40150
Tất cả: 1634748
VIDEO
LIÊN KẾT WEBSITE
TRA CỨU