Trang chủ / Cải cách hành chính / KẾ HOẠCH Công tác cải cách hành chính năm 2022

Ngày đăng tin: 22-01-2022

KẾ HOẠCH Công tác cải cách hành chính năm 2022

KẾ HOẠCH Công tác cải cách hành chính năm 2022

Số: 04/KH-THPTTT, Thạnh Trị, ngày 22 tháng 01 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-SGDĐT ngày 17/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2022,

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường năm học 2022-2023

Trường THPT Thạnh Tân xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 với những nội dung trọng tâm như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của nhà trường, phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định; cập nhật, niêm yết, công bố công khai 100% thủ tục hành chính tại Văn phòng nhà trường, trên Website của nhà trường.

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo sự hài lòng của tổ chức, công dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan.
3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đối với từng vị trí việc làm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính ở cơ quan.

4. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào hoạt động hành chính ở cơ quan.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Mục đích

 - Tuyên truyền, phổ biến để thay đổi, nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính của đội ngũ cán bộ quản lý, CC, VC trong nhà trường để thống nhất về nhận thức và hành động trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và của toàn ngành GD&ĐT năm 2022;

 - Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính ở nhà trường góp phần thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính của Sở GD&ĐT, của Tỉnh và của Chính phủ.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền phải đảm bảo đến được đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường;

- Hình thức phải đa dạng, phong phú, dễ hiểu để mọi người có thể hiểu và tham gia được vào các nội dung của công tác cải cách hành chính của nhà trường.

3. Nội dung tuyên truyền

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của chính phủ; Kế hoạch CCHC năm 2022 của tỉnh và của ngành GD&ĐT, các văn bản QPPL khác của Đảng và nhà nước liên quan đến công tác CCHC;

- Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức công vụ, các quy định của Đảng và nhà nước về tiêu chuẩn công chức, viên chức; chính sách tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, thuyên chuyển trong cơ quan;

4. Hình thức và biện pháp tuyên truyền

- Đăng tải các văn bản QPPL về công tác CCHC trên Website của nhà trường

- Phổ biến, quán triệt các văn bản QPPL về công tác CCHC thông qua Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Họp HĐSP…;

- Niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; các văn bản quy định chế độ chính sách tại Văn phòng nhà trường;

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định về công tác CCHC ở nhà trường; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, viên chức vi phạm chế độ công vụ.

III. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Thực hiện tuyên truyền Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Rà soát hệ thống hóa những văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực ngành; kiểm tra, rà soát một số văn bản hành chính do thủ trưởng ban hành trong năm 2022;

- Tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành, đặc biệt là Hiến pháp, Nghị quyết của Đảng bộ Tỉnh.

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra các thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của nhà trường đã được Sở GD&ĐT phê duyệt, kiến nghị với các cấp cắt giảm, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền;

- Phối hợp với các Tổ CM, đoàn thể trong nhà trường rà soát, công khai, đánh giá các thủ tục hành chính;

- Cơ quan, đơn vị giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đều công khai các thủ tục hành chính liên quan đến cán bộ, giáo viên và học sinh;

- Công khai, minh bạch toàn bộ thủ tục hành chính đã được công bố cả về quy trình thành phần các loại hồ sơ, thời gian giải quyết cũng như phí, lệ phí theo quy định trên trang Web của nhà trường và niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của nhà trường.

- Đánh giá thi đua ở nhà trường về thực hiện CCHC và giải quyết thủ tục hành chính cho các Tổ CM vào cuối năm học.

3. Cải cách bộ máy hành chính

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong nhà trường theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, đảm bảo duy trì và hoạt động có hiệu quả của đơn vị được giao tự chủ theo Quyết định của UBND Tỉnh.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo đinh hướng của tỉnh; Tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của nhà trường theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ liên quan.

- Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, đảm bảo đội ngũ cán bộ, viên chức đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, phù hợp với từng vị trí việc làm.

- Đổi mới công tác quản lý, đánh giá, nhận xét cán bộ, viên chức theo hướng khách quan, trung thực, phản ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, thuyên chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đội ngũ cán bộ, viên chức.

- Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và đãi ngộ, khen thưởng bộ phận, cán bộ, viên chức làm công tác CCHC nhằm khuyến khích, động viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Cải cách tài chính công

- Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với nhà trường.

- Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa giáo dục và tăng cường kiểm tra, quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

6. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

- Tiếp tục đổi mới lề lối và cách thức làm việc trong cơ quan, rà soát quy chế hoạt động của cơ quan, thực hiện rõ chức năng nhiệm vụ đã được lãnh đạo,  thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giải quyết công việc trong thực thi công vụ;

- Tiếp tục khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong hoạt động giảng dạy của nhà trường. 100% CBGV, NV có hộp thư điện tử (e-mail) và thường xuyên trao đổi văn bản, tài liệu dưới dạng thư điện tử.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại đơn vị

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC năm 2022;

- Tổ chức điều tra, đo lường sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục công trên địa bàn xã năm 2022;

- Tiếp tục thực hiện đánh giá công tác CCHC tại đơn vị qua chỉ số CCHC; gắn công tác CCHC với công tác thi đua hàng năm.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, trường học đối với công tác cải cách hành chính; gắn công tác cải cách hành chính với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm học. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng cơ chế một cửa tại đơn vị, trường học.

2. Nâng cao trách nhiệm phối hợp đồng bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và công dân; tập trung xây dựng và hoàn thiện các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp theo hướng xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan tổ chức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai, thực hiện.

3. Áp dụng các phương pháp đánh giá cải cách hành chính qua các tiêu chí đánh giá cải cách hành chính.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, tăng cường công   khai các thủ tục hành chính, nâng cao mức độ cung ứng dịch vụ hành chính công và thực hiện mô hình một cửa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

5. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Căn cứ kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của nhà trường, Lãnh đạo trường, các Tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, văn phòng có trách nhiệm triển khai.

Định kỳ báo cáo theo Kế hoạch số 96/KH-SGDĐT ngày 16/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng

Trên đây là Kế hoạch CCHC năm 2022 của Trường THPT Thạnh Tân, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh bổ sung đề nghị phản ánh qua Lãnh đạo trường để kịp thời điều chỉnh và chỉ đạo giải quyết.

Hiệu trưởng

Tin liên quan

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Trường THPT Thạnh Tân 04-09-2020
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 15-01-2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính của trường THPT Thạnh Tân 08-09-2020
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 25-01-2022
KẾ HOẠCH Công tác cải cách hành chính năm 2022 22-01-2022
TIN TỨC - THÔNG BÁO
TIN ĐỌC NHIỀU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 378
Trong tuần: 13111
Trong tháng: 18108
Tất cả: 1169938
VIDEO
LIÊN KẾT WEBSITE
TRA CỨU